Dorpsraad Udenhout

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Udenhout

0

Actuele projecten

1. WERKGROEP VEILIGHEID

Domein : Veiligheid        Contactpersoon : Vacature            email : info@dorpsraadudenhout.nl

De werkgroep veiligheid bestaat uit de wijkagent, brandweer, buurtpreventie, R-Newt en de dorpsraad en vergadert eens per kwartaal over relevante zaken op het gebied van veiligheid in Udenhout. Denk hierbij aan inbraak, diefstal en overlast.

Notulen

2. Domein Agrarische sector – Buitengebied – Recreatie

2. BEWONERS BUDGET

Domein : nvt                    Contactpersoon : Cees de Graaf email : info@dorpsraadudenhout.nl

Procedureaanvraag.

 • Een verzoek tot activiteitensubsidie dient schriftelijk te worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier.
 • Het daarvoor bestemde formulier is te vinden via dorpsraadudenhout.nl.
 • De aanvraag moet uiterlijk een week vóór de dorpsraadsvergadering voorafgaand aan de activiteit , bij het secretariaat van de dorpsraad binnen zijn.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren met begroting kunnen worden beoordeeld.
 • Subsidies kunnen alleen aangevraagd worden voor niet-commerciële activiteiten.
 • Uitsluitend in Udenhout gevestigde personen en of verenigingen komen in aanmerking voor subsidie.
 • Subsidie is bedoeld om zoveel mogelijk udenhoutse kinderen en/of volwassenen van de activiteit te laten profiteren.

Aanvragen die niet gehonoreerd worden:

 • Buurtfeesten
 • Aanvragen voor kleding, attributen, materialen.
 • (ver)Bouwplannen

Subsidiecommissie.

De Dorpsraad heeft een subsidiecommissie ingesteld. Deze heeft de volgende taken:

 • Het toetsen van de subsidieverzoeken aan de vastgestelde regels.
 • Het voorleggen van het verzoek, voorzien van een gemotiveerd advies, aan de Dorpsraad.
 • Het bewaken van het bewonersbudget in overleg met de penningmeester
 • De commissie is gehouden aan het protocol wat vastgesteld is door de Dorpsraad Udenhout op 1 Juli 2016(zie website)

Beoordeling en betaling.

 • Betaling zal geschieden na accordering in een dorpsraadsvergadering.
 • De hoogte van een activiteitensubsidie wordt steeds opnieuw vastgesteld en heeft nimmer een precedentwerking.
 • De Dorpsraad beslist over het advies via een meerderheid van stemmen. Er moet daarvoor 2/3 deel van de leden aanwezig zijn.
 • Steekproefsgewijs kan toetsing plaatsvinden.
 • De gemotiveerde toekenning of afwijzing wordt door de secretaris schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld. Toegekende subsidies worden na de Dorpsraadsvergadering op de website van de Dorpsraad gepubliceerd.

Commissie bewonersbudget Dorpsraad Udenhout. 1-10-2016

Cees de Graaf
Jan Schapendonk
Clemens Schoonus

Voor aanvragen zie formulieren.3. CULTUUR

Domein : Cultuur            Contactpersoon : vakature                email : cultuur@dorpsraadudenhout.nl

Visie op cultuurbeleid.

De Dorpsraad Udenhout kiest voor een maatschappelijke benadering. In onze visie dient cultuurbeleid vanuit onze Dorpsgemeenschap gedefinieerd te worden.Cultuur is de levensstijl van de samenleving. Kunst,cultuur, educatie, welzijn en economie zullen onderdeel zijn van het Cultuurbeleid. We sluiten aan bij het gemeentebestuur van Tilburg dat in haar stattpunt voor de nieuwe cultuuragenda 2017- 2020 dezelfde uitgangspunten hanteert: nieuwe verbindingen tot stand brengen met de samenleving, met de economie, met de leefomgeving, met het onderwijs.

Doelstellingen:

 • Het bevorderen van cultuurparticipatie en samenwerking
 • Het behouden en versterken van de culturele infrastructuur
 • Het ondersteunen van kunst-en cultuurverenigingen en individuele kunstenaars
 • Het stimuleren van kunstactiviteiten en nieuwe initiatieven ter bevordering van het culturele klimaat in Udenhout
 • Het versterken van de kwaliteit en diversiteit van het cultuuraanbod
 • Het zichtbaar maken van het culturele aanbod in Udenhout en mogelijkheden bieden aan verenigingen / individuele kunstenaars om te komen tot een zinvolle PR
 • Het bevorderen van de samenwerking op het gebied van CultuureducatieProtocol aanvraag Cultuursubsidie

 

 

Voor aanvraag zie formulieren


4 RECREATIE UDENHOUT

Donderdag 31 maart hadden we een werkbezoek van Erik de Ridder, zoals elk jaar was er een thema aan het bezoek verbonden en dit jaar was dat recreatie in udenhout.